About JOC

HOME > About JOC > Executives

Executives

June 23,2022

President YAMASHITA Yasuhiro (IOC member) *
Vice President MITSUYA Yuko *
Secretary General HOSHINO Ichiro
Senior Executive Board members MOMII Keiko
OGATA Mitsugi
KOTANI Mikako *
KITANO Takahiro
SAKAI Kunihiko
YOKOI Yutaka
Executive Board members ITO Hidehito
ITO Masatoshi
IWABUCHI Kensuke
OTA Yuki (IOC member) *
OKAMOTO Tomoaki
KURIHARA Mizue
SUGIYAMA Fumino
SUZUKI Daichi *
SUTO Miwa
TAKAHASHI Naoko *
TAKAHASHI Narumi *
TAGUCHI Aki **
TANIMOTO Ayumi *
DOHI Michiko
HARADA Masahiko *
FURUYA Toshihiko
MATSUDA Takeshi *
MIZUTORI Hisashi *
MIYAMOTO Tomomi
YAGI Yuri
WATANABE Morinari (IOC member)
Auditors ARITAKE Takasuke
IISAKA Shinji
NUSHI Junko

*Olympian **Paralympian