About JOC

HOME > About JOC > Executives

Executives

September 11,2019

President Yasuhiro Yamashita *
Vice President Kohzo Tashima
Kiichiro Matsumaru
Secretary General Tsuyoshi Fukui
Senior Executive Board members Mitsugi Ogata
Keiko Momii
Hidenori Tomozoe
Koji Hosokura
Executive Board members Hidehito Ito
Masatoshi Ito
Koji Ueno
Masaaki Okawa
Shin-ichiro Otsuka
Takahiro Kitano
Akira Kokaze
Mikako Kotani *
Daichi Sawano
Yuji Takada *
Naoko Takahashi *
Hiroo Nobata
Toshihiko Furuya
Ichiro Hoshino
Kazufumi Minami
Koji Murofushi *
Kaori Yamaguchi
Hiroko Yamasaki
Morinari Watanabe (IOC member)
Auditors Takasuke Aritake
Shinji Iisaka
Junko Nushi

*Olympic medalist