About JOC

HOME > About JOC > Executives

Executives

June 26, 2018

President Tsunekazu Takeda (IOC member)
Vice President and Secretary General Eisuke Hiraoka
Vice Presidents Yasuo Saito
Seiko Hashimoto *
Senior Executive Board members Kiichiro Matsumaru
Kohzo Tashima
Yasuhiro Yamashita *
Tsuyoshi Fukui
Tetsuro Hibino
Executive Board members Yuko Arakida *
Masatoshi Ito
Koji Ueno
Shin-ichiro Otsuka
Mitsugi Ogata
Takahiro Kitano
Akira Kokaze
Mikako Kotani *
Haruka Saito *
Noriyuki Sakamoto
Daichi Sawano
Yuji Takada *
Naoko Takahashi *
Mitsuo Tsukahara *
Hiroo Nobata
Yosuke Fujiwara
Ichiro Hoshino
Kazufumi Minami
Keisuke Muratsu
Koji Murofushi *
Kaori Yamaguchi
Auditors Mitsutaka Kurokawa
Shigemitsu Sakuma
Toshihisa Nagura

*Olympic medalist