About JOC

HOME > About JOC > Executives

Executives

June 27,2019

President Yasuhiro Yamashita *
Vice President Kohzo Tashima
Seiko Hashimoto *
Kiichiro Matsumaru
Secretary General Tsuyoshi Fukui
Senior Executive Board members Mitsugi Ogata
Keiko Momii
Hidenori Tomozoe
Koji Hosokura
Executive Board members Hidehito Ito
Masatoshi Ito
Koji Ueno
Masaaki Okawa
Shin-ichiro Otsuka
Takahiro Kitano
Akira Kokaze
Mikako Kotani *
Daichi Sawano
Yuji Takada *
Naoko Takahashi *
Hiroo Nobata
Toshihiko Furuya
Ichiro Hoshino
Kazufumi Minami
Koji Murofushi *
Kaori Yamaguchi
Hiroko Yamasaki
Morinari Watanabe (IOC member)
Auditors Takasuke Aritake
Shinji Iisaka
Junko Nushi

*Olympic medalist