About JOC

HOME > About JOC > Executives

Executives

March 18,2015

President Tsunekazu Takeda (IOC member)
Vice Presidents Hirobumi Kawano
Hidetoshi Tanaka
Vice President and Secretary General Tsuyoshi Aoki
Senior Executive Board members Seiko Hashimoto *
Eisuke Hiraoka
Kozo Tashima
Yasuo Saito
Executive Board members Yuko Arakida *
Shin-ichiro Otsuka
Mitsugi Ogata
Masanori Ozaki
Seimei Gamo
Taizo Kawata
Ichiro Kono
Yukio Sato
Daichi Suzuki *
Yoshinobu Suzuki
Shin Taira
Yuji Takada *
Naoko Takahashi *
Fujio Cho
Mitsuo Tsukahara *
Tsuyoshi Fukui
Yosuke Fujiwara
Toshimasa Furukawa
Ichiro Hoshino
Kiichiro Matsumaru
Kaori Yamaguchi
Yasuhiro Yamashita *
Auditors Mitsutaka Kurokawa

*Olympic medalist